بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده (بي‌منّت). آل عمران آیه ۸
نتايج آزمون تفسيرسوره حجرات ويژه كاركنان اعلام گرديد
نتايج آزمون تفسيرسوره حجرات ويژه كاركنان اعلام گرديد

نرجس زواري

40

100درصد

 

اعظم اسماعيلي

40

100درصد

 

منصوره دوستاني

40

100درصد

 

فرزانه عطايي

40

100درصد

سوم

مريم ملكيان

40

100درصد

 

معصومه صالحي

40

100درصد

 

فاطمه عطايي

40

100درصد

دوم

صفورا زماني

40

100درصد

 

محدثه همدانيان

40

100درصد

اول

محمد گودرزيان

40

100درصد

 

منصور هشت مردي

40

100درصد

 

منصوره عطايي

39

97/5درصد

 

مجيد مهدي پسند

39

97/5درصد

 

افسانه عجمي

39

97/5درصد

 

نفيسه فخاري نژاد

39

97/5درصد

 

عباس عليزاده

39

97/5درصد

 

محمد مهدي شهري

39

97/5درصد

 

امير عسگر نژاد

39

97/5درصد

 

فروغ يزدخواستي

39

97/5درصد

 

ناهيد عليان

39

97/5درصد

 

حميده شاه محمدي

39

97/5درصد

 

افسانه ضيايي

39

97/5درصد

 

مريم چراغي

39

97/5درصد

 

اعظم سامي

39

97/5درصد

 

فرحناز صمديان

39

97/5درصد

 

فريدا ايرجي

39

97/5درصد

 

سيد مصطفي سجادي

38

95درصد

 

زهره اسماعيليان

38

95درصد

 

مصطفي طغياني

38

95درصد

 

فاطمه ولي

38

95درصد

 

رضا ابراهيمي

38

95درصد

 

مجيد كمالي

38

95درصد

 

بهارك مرادي كلارده

38

95درصد

 

رسول احمدي پزوه

38

95درصد

 

منصور حسن زاده

38

95درصد

 

نرجس حجابي حقيقي

38

95درصد

 

نغمه سعادت

38

95درصد

 

اعظم پيرايش

38

95درصد

 

سعيده بهرامي

38

95درصد

 

ليلا اماني تيراني

38

95درصد

 

هاجر تاجي

38

95درصد

 

الهه بلوچستاني

38

95درصد

 

رعنا ستايش

38

95درصد

 

منصوره حجتي

38

95درصد

 

الهام خدادادي

38

95درصد

 

اكرم كياني

38

95درصد

 

عيسي حيدري

38

95درصد

 

حسين ابراهيمي

38

95درصد

 

محمد اميني

38

95درصد

 

اعظم ابن النصير

38

95درصد

 

سيد عليرضا صالحي

38

95درصد

 

زهرا دهقان نيري

38

95درصد

 

زهرا السالدات فاطمي

38

95درصد

 

اكرم عظيمي

38

95درصد

 

هادي قضاوي

38

95درصد

 

محسن عبدالهي

38

95درصد

 

آذر بهمن پور

38

95درصد

 

مريم طباطبايان

38

95درصد

 

حسين بديعي(سما)

37

92/5درصد

 

محمد حسين چنگانيان

37

92/5درصد

 

عباسعلي احمدي

37

92/5درصد

 

مرتضي اميني

37

92/5درصد

 

فرهادد واقعي

37

92/5درصد

 

مريم ابراهيمي

37

92/5درصد

 

مينا غلامعليان

37

92/5درصد

 

سيد مهدي نريماني

37

92/5درصد

 

اميد خواجه

37

92/5درصد

 

مريم كريمي

37

92/5درصد

 

سپيده پور قاسمي

37

92/5درصد

 

زيبا آبرويي

37

92/5درصد

 

آمنه علامه

37

92/5درصد

 

مريم سادات طباطبايي

37

92/5درصد

 

حسن عنايتي

37

92/5درصد

 

كورش كيقبادي

37

92/5درصد

 

علي محمد قضاوي

37

92/5درصد

 

محسن قضاوي خوراسگاني

37

92/5درصد

 

احسان وارثي

37

92/5درصد

 

فرشاد راستي

37

92/5درصد

 

محمد رضا باقريان

37

92/5درصد

 

مهشيد پزشكي

37

92/5درصد

 

فاطمه عقليي

37

92/5درصد

 

خاتون جان محمحدي

36

90درصد

 

زهرا نور شرق

36

90درصد

 

ناصر اميني خوراسگاني

36

90درصد

 

بهاره عشاقي

36

90درصد

 

راشين يغمايي

36

90درصد

 

مهدي سليمي

36

90درصد

 

مازيار يزداني

36

90درصد

 

ژينا زماني

36

90درصد

 

احمد باقري

36

90درصد

 

علي انصاري

36

90درصد

 

مصطفي دهقاني

36

90درصد

 

سهيلا عليزاده

36

90درصد

 

سيد منصور

36

90درصد

 

علي حنايي نژاد

36

90درصد

 

روح الله ملكي

35

87/5درصد

 

سعيد نامجو

35

87/5درصد

 

اعظم صالحي

35

87/5درصد

 

محمد حسن جمشيدي

35

87/5درصد

 

اعظم جعفري

35

87/5درصد

 

رضوان حيدري

35

87/5درصد

 

فاطمه دادرس

35

87/5درصد

 

هما قانع

35

87/5درصد

 

سميه لطيفي

35

87/5درصد

 

سميه اصغر زاده

35

87/5درصد

 

مريم اعرج شيرواني

35

87/5درصد

 

ابراهيم رضي

35

87/5درصد

 

محمد حجاري

35

87/5درصد

 

طهمورث نصرالهي

35

87/5درصد

 

عبدالمحمد اسماعيلي

35

87/5درصد

 

مهدي ملكوتي خواه

35

87/5درصد

 

ليلا فروزان فر

34

85درصد

 

ابراهيم غره داغي

34

85درصد

 

مجيد قاسمي

34

85درصد

 

مريم رودباري

34

85درصد

 

گيتا بهرامي

34

85درصد

 

محدثه رباني

34

85درصد

 

فاطمه غفراني

34

85درصد

 

مروه نادعلي نائيني

34

85درصد

 

سعيد پور بافراني

34

85درصد

 

عباس ابراهيمي

34

85درصد

 

منصوره شمس سولاري

34

85درصد

 

عليرضا ابراهيم پور

34

85درصد

 

اكرم قاسمي

34

85درصد

 

سيف اله زارعي

34

85درصد

 

عليرضا صادقي خوراسگاني

34

85درصد

 

كامران صالحي

33

82/5درصد

 

علي اصغر مظاهري

33

82/5درصد

 

رضا لطيفي خوراسگاني

33

82/5درصد

 

جواد بيات

33

82/5درصد

 

رضا شهابي

33

82/5درصد

 

مريم صالح پور

33

82/5درصد

 

محمد علي محمدي

33

82/5درصد

 

علي كاشي

33

82/5درصد

 

نسرين نيكدستي

33

82/5درصد

 

كيومرث كريمي

33

82/5درصد

 

روح اله عباسي

33

82/5درصد

 

نفيسه قاسمي

33

82/5درصد

 

فرشته نصر اصفهاني

33

82/5درصد

 

مريم فياض

33

82/5درصد

 

عباس ابراهيم پور

33

82/5درصد

 

منصور شريفي

33

82/5درصد

 

سيد احمد صالحي

33

82/5درصد

 

محسن غزيزي

33

82/5درصد

 

علي اكبر دشتي

33

82/5درصد

 

احسان عابدي

33

82/5درصد

 

مصطفي غلامي

33

82/5درصد

 

محمد علي ايوبي

33

82/5درصد

 

جعفر كردگاري

33

82/5درصد

 

سيدد علي محي الدين جعفري

32

80درصد

 

مسعود هاشميان

32

80درصد

 

جواد زماني

32

80درصد

 

قاسم شريعتي

32

80درصد

 

رمضان دهقاني

32

80درصد

 

علي اصغر يزداني

32

80درصد

 

مريم بابايي

32

80درصد

 

غلامحسين پزوه

32

80درصد

 

مجيد مختاري

32

80درصد

 

اعظم حيدري مهياري

32

80درصد

 

شمس اله حقيقت

32

80درصد

 

مريم صادقي

32

80درصد

 

عليرضا كريمي

32

80درصد

 

رامين ساوج

32

80درصد

 

سيد ناصر طباطبايي

32

80درصد

 

مصطفي متولي

32

80درصد

 

سيد رسول صالحي

32

80درصد

 

عباسعلي صفايي ارشد

32

80درصد

 

سيد رضا فاطمي

32

80درصد

 

مهدي ستاري

32

80درصد

 

احمد كريمي

31

82/5درصد

 

مهدي ايماني منش

31

77/5درصد

 

مهران غلاميان

31

77/5درصد

 

مسعود لطيفي

31

77/5درصد

 

عليرضا مهر نظر

31

77/5درصد

 

احمد ترابي

31

77/5درصد

 

كاظم حسيني

31

77/5درصد

 

اكبر سعادت

30

75درصد

 

عسگر ملكوتي خواه

30

75درصد

 

سيد محمد علي طباطبايي

30

75درصد

 

مريم حيدريان

30

75درصد

 

سيد مجيد طباطبايي اصيل

30

75درصد

 

حسينعلي اسماعيلي

30

75درصد

 

عباسعلي قرباني

30

75درصد

 

جمال محمد حسني

30

75درصد

 

رجبعلي قضاوي

30

75درصد

 

مجتبي ساعي

29

72/5درصد

 

هاجر قدر خواه

29

72/5درصد

 

اصغر محسني

29

72/5درصد

 

مسعود طباطبايي كيش

29

72/5درصد

 

مصطفي سبحاني پور

29

72/5درصد

 

سيد سعيد طباطبايي

28

70درصد

 

نيما آرمانيان

28

70درصد

 

مهناز نوروزي

27

67/5درصد

 

معصومه رجب پور

27

67/5درصد

 

گل بهار محمدي

27

67/5درصد

 

نرگس يوسفي

27

67/5درصد

 

سيد عبداله حسيني سرشت

27

67/5درصد

 

رسول قضاوي

26

65

 

محمود بديعي

26

65

 

رضا صالحيان

26

65

 

اكبر اميني25

25

62/5درصد

 

وجيهه تاجمير رياحي

25

62/5درصد

 

عباس حيدري

24

60درصد

 

سعيد قنبري

24

60درصد

 

ناصر جعفريان

24

60درصد

 

عليرضا محمدي اطهر

24

60درصد

 

رسول هاديان

24

60درصد

 

سيد عليرضا حسيني

24

60درصد

 

قربان زلقي

24

60درصد

 

احمد رضا كمالي

24

60درصد

 

مهري حبيب الهي

24

60درصد

 

ابوالفضل محمد رجبي

24

60درصد

 
 

۱۳۹۸/۲/۱


هشدار به انسان

سوره مباركه فاطرآيه شريفه 6

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

معناي آيه:
 
شيطان دشمن شماست، او را دشمن بداريد.

پيام آيه:

نيروي عقل، وحي و فطرت انسان را به خوبي ها
دعوت مي كند،
در مقابل وسوسه ي شيطان آدمي را
به بدي ها مي خواند.
وسوسه ي شيطان با ظاهري
زيبا همراه است و بايد انسانها بيدار باشند،
تا فريب آن دشمن به ظاهر دوست را نپذيرند.
اوقات شرعی
تعداد بازدیدکنندگان امروز 7 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 49 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 184848 تعداد کاربران بر خط 43 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal